Bacaan Sholat Ldii Lengkap

Made Santika March 7, 2024

Sholat, sebagai ibadah wajib bagi umat Islam, memiliki bacaan-bacaan khusus yang menyertainya. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) memiliki tata cara bacaan sholat yang unik dan khas. Artikel ini akan mengupas secara komprehensif tentang bacaan sholat LDII, mulai dari urutan, keutamaan, hingga tips untuk memperlancarnya.

Bacaan sholat LDII memiliki sejarah dan makna filosofis yang mendalam. Setiap lafal dan gerakan dalam bacaan ini dirancang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan meningkatkan kualitas ibadah.

Bacaan Sholat LDDI Lengkap

Sholat merupakan ibadah pokok yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Dalam pelaksanaannya, setiap mazhab memiliki tata cara dan bacaan sholat yang berbeda-beda. Salah satu mazhab yang memiliki bacaan sholat khas adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI).

Berikut ini adalah penjelasan detail urutan bacaan sholat LDDI yang lengkap:

Takbiratul Ihram

 • Niat sholat dalam hati
 • Takbiratul ihram dengan lafaz “Allahu Akbar”

Qiyam

 • Membaca surat Al-Fatihah
 • Membaca surat atau ayat Al-Quran

Ruku’

 • Ruku’ dengan lafaz “Subhana rabbiyal ‘azhim” (3x)
 • I’tidal dengan lafaz “Sami’allahu liman hamidah”
 • “Rabbana lakal hamdu”

Sujud

 • Sujud dengan lafaz “Subhana rabbiyal a’la” (3x)
 • Duduk di antara dua sujud dengan lafaz “Rabbighfirli”

Tahiyat Akhir

 • Duduk tahiyat akhir dengan lafaz “At-tahiyatul mubarakatu littahiyati was shalawatu wat tayyibatu”
 • Salawat atas Nabi Muhammad SAW
 • Salam

Perbandingan Bacaan Sholat LDDI dengan Bacaan Sholat Umum

Sholat LDDI Sholat Umum
Membaca surat Al-Fatihah Membaca surat Al-Fatihah
Membaca surat atau ayat Al-Quran Membaca surat atau ayat Al-Quran
Ruku’ dengan lafaz “Subhana rabbiyal ‘azhim” (3x) Ruku’ dengan lafaz “Subhana rabbiyal ‘azhim” (3x)
I’tidal dengan lafaz “Sami’allahu liman hamidah” I’tidal dengan lafaz “Sami’allahu liman hamidah”
Sujud dengan lafaz “Subhana rabbiyal a’la” (3x) Sujud dengan lafaz “Subhana rabbiyal a’la” (3x)
Duduk di antara dua sujud dengan lafaz “Rabbighfirli” Duduk di antara dua sujud dengan lafaz “Rabbighfirli”
Tahiyat akhir dengan lafaz “At-tahiyatul mubarakatu littahiyati was shalawatu wat tayyibatu” Tahiyat akhir dengan lafaz “At-tahiyatul mubarakatu littahiyati was shalawatu wat tayyibatu”
Salawat atas Nabi Muhammad SAW Salawat atas Nabi Muhammad SAW
Salam Salam

Keutamaan Membaca Bacaan Sholat LDDI

Membaca bacaan sholat LDDI secara rutin menawarkan berbagai keutamaan dan manfaat bagi penganutnya. Berikut adalah beberapa keutamaan yang telah dirasakan:

Peningkatan Kekhusyukan dalam Sholat

Membaca bacaan sholat LDDI membantu meningkatkan kekhusyukan dan konsentrasi selama sholat. Dengan memahami makna dan pesan yang terkandung dalam bacaan, individu dapat lebih fokus pada tujuan utama sholat, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan.

Pertumbuhan Spiritual

Bacaan sholat LDDI sarat dengan ajaran moral dan spiritual yang berharga. Dengan membacanya secara teratur, individu dapat merenungkan makna hidup, meningkatkan kesadaran diri, dan memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan.

Keberkahan dan Pahala

Membaca bacaan sholat LDDI diyakini membawa keberkahan dan pahala bagi penganutnya. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa setiap huruf yang dibaca dalam sholat akan diganjar dengan sepuluh kebaikan.

Kisah Nyata

Banyak kisah nyata yang menunjukkan manfaat membaca bacaan sholat LDDI. Misalnya, seorang penganut LDDI yang dulunya kesulitan berkonsentrasi selama sholat, mengalami peningkatan kekhusyukan yang signifikan setelah rutin membaca bacaan sholat.

Cara Membaca Bacaan Sholat LDDI yang Benar

bacaan sholat ldii lengkap terbaru

Membaca bacaan sholat LDDI dengan benar sangat penting untuk kekhusyukan dan validitas ibadah. Berikut adalah panduan langkah demi langkah tentang cara membaca bacaan sholat LDDI yang benar:

Pelafalan yang Tepat

* Bacaan sholat LDDI menggunakan bahasa Arab, sehingga pelafalan yang tepat sangat penting. – Pelajari pelafalan yang benar dari guru atau sumber yang terpercaya. – Perhatikan bunyi vokal dan konsonan yang jelas, serta penekanan pada suku kata yang tepat.

Intonasi yang Benar

* Intonasi yang benar membantu menyampaikan makna dan perasaan dalam bacaan sholat. – Umumnya, bacaan sholat LDDI dibaca dengan intonasi yang berirama dan merdu. – Variasikan nada dan volume suara untuk memberikan penekanan pada bagian-bagian tertentu.

Langkah-langkah Membaca

1. -*Takbiratul Ihram: Ucapkan “Allahu Akbar” dengan jelas dan lantang, menandakan dimulainya sholat. 2. -*Surat Al-Fatihah: Baca surat Al-Fatihah dengan tartil (pelafalan yang jelas dan tidak terburu-buru). 3. -*Surat Pendek: Baca surat pendek yang dianjurkan, seperti Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau An-Nas.

4. -*Rukuk: Ucapkan “Subhana Rabbiyal ‘Azhim” sambil rukuk. 5. -*I’tidal: Ucapkan “Sami’allahu Liman Hamidah” sambil berdiri tegak. 6. -*Sujud: Ucapkan “Subhana Rabbiyal A’la” sambil sujud. 7. -*Duduk di antara Dua Sujud: Ucapkan “Rabbighfirli” sambil duduk di antara dua sujud.

8. -*Sujud Kedua: Ulangi sujud seperti sebelumnya. 9. -*Tasyahud Awal: Baca tasyahud awal sambil duduk. 10. -*Salawat Nabi: Baca salawat Nabi Muhammad SAW. 11. -*Tasyahud Akhir: Baca tasyahud akhir sambil duduk.

12. -*Salam: Ucapkan “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh” untuk mengakhiri sholat.

Video dan Ilustrasi

Untuk membantu memahami cara membaca bacaan sholat LDDI yang benar, berikut adalah video atau ilustrasi yang mendemonstrasikan langkah-langkah tersebut.

[Tambahkan video atau ilustrasi di sini]

Makna dan Kandungan Bacaan Sholat LDDI

Bacaan sholat LDDI memiliki makna dan kandungan yang mendalam yang dapat meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan dengan Tuhan. Bacaan-bacaan ini meliputi takbir, tahmid, tasbih, tahlil, dan salawat, yang masing-masing memiliki makna dan tujuan tertentu.

Takbir

Takbir, diucapkan “Allahu Akbar”, berarti “Allah Maha Besar”. Ini adalah ungkapan pengagungan dan pengakuan akan kebesaran dan keagungan Allah. Dengan mengucapkan takbir, umat Islam memulai sholat dan menyatakan niat mereka untuk menghadap Tuhan.

Tahmid

Tahmid, diucapkan “Alhamdulillah”, berarti “Segala puji bagi Allah”. Ini adalah ungkapan syukur dan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan berkah yang telah diberikan. Dengan mengucapkan tahmid, umat Islam mengakui bahwa segala kebaikan berasal dari Allah.

Tasbih

Tasbih, diucapkan “Subhanallah”, berarti “Maha Suci Allah”. Ini adalah ungkapan pengakuan akan kesucian dan kesempurnaan Allah. Dengan mengucapkan tasbih, umat Islam bersaksi bahwa Allah bebas dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Tahlil

Tahlil, diucapkan “La ilaha illallah”, berarti “Tidak ada Tuhan selain Allah”. Ini adalah ungkapan pengakuan akan keesaan dan keunikan Allah. Dengan mengucapkan tahlil, umat Islam menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada sekutu bagi-Nya.

Salawat

Salawat, diucapkan “Allahumma salli ala Muhammad”, berarti “Ya Allah, limpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Muhammad”. Ini adalah ungkapan penghormatan dan cinta kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dengan mengucapkan salawat, umat Islam berdoa agar Nabi Muhammad selalu mendapat rahmat dan perlindungan Allah.

Bacaan-bacaan sholat LDDI ini tidak hanya memiliki makna dan kandungan yang mendalam, tetapi juga dapat membantu umat Islam untuk fokus pada ibadah mereka, meningkatkan kesadaran mereka akan kehadiran Allah, dan memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan.

Tips Memperlancar Bacaan Sholat LDDI

bacaan sholat ldii lengkap

Memperlancar bacaan sholat LDDI memerlukan usaha dan teknik yang tepat. Berikut beberapa tips untuk membantu meningkatkan kefasihan:

Metode Menghafal yang Efektif

 • Hafalkan per ayat: Membagi bacaan menjadi ayat-ayat kecil akan memudahkan menghafal dan mengurangi beban memori.
 • Metode pengulangan: Ulangi ayat atau bagian yang dihafal secara berkala untuk memperkuat ingatan.
 • Gunakan mushaf atau aplikasi: Membaca dan mengikuti bacaan dari mushaf atau aplikasi dapat membantu memperkuat hafalan.

Teknik Pengulangan

 • Baca dengan lantang: Membaca dengan lantang membantu membiasakan diri dengan bacaan dan memperbaiki pengucapan.
 • Rekam bacaan: Merekam bacaan sendiri dan mendengarkannya kembali dapat mengidentifikasi kesalahan dan area yang perlu diperbaiki.
 • Berlatih dengan teman: Berlatih membaca bersama teman atau guru dapat memberikan umpan balik dan motivasi.

Sumber Belajar

 • Kelas belajar: Mengikuti kelas belajar yang dipandu oleh guru berpengalaman dapat memberikan bimbingan dan dukungan.
 • Buku dan bahan bacaan: Tersedia berbagai buku dan bahan bacaan yang dapat membantu meningkatkan kefasihan membaca.
 • Aplikasi pembelajaran: Beberapa aplikasi pembelajaran menyediakan fitur interaktif dan kuis untuk membantu memperlancar bacaan.

Pemungkas

akhir tahiyat doa duduk awal tasyahud bacaan sujud gerakan sholat lengkap ldii terakhir setelah arab artinya atau

Dengan memahami dan mengamalkan bacaan sholat LDII dengan benar, umat Islam dapat memperoleh manfaat spiritual yang luar biasa. Bacaan ini menjadi sarana untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan, menumbuhkan rasa syukur, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Ringkasan FAQ

Apa perbedaan utama antara bacaan sholat LDII dan bacaan sholat pada umumnya?

Bacaan sholat LDII memiliki beberapa perbedaan dengan bacaan sholat pada umumnya, antara lain: urutan bacaan, lafal tertentu, dan penambahan doa-doa khusus.

Apa keutamaan membaca bacaan sholat LDII secara rutin?

Membaca bacaan sholat LDII secara rutin dapat membawa banyak keutamaan, seperti: meningkatkan kekhusyukan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memperoleh pahala yang berlipat ganda.

Bagaimana cara membaca bacaan sholat LDII yang benar?

Untuk membaca bacaan sholat LDII yang benar, diperlukan pemahaman tentang urutan bacaan, lafal yang tepat, dan intonasi yang sesuai. Anda dapat mempelajarinya melalui buku panduan, menghadiri pengajian, atau mengikuti video tutorial.

blank

Made Santika

Berbagi banyak hal terkait teknologi termasuk Internet, App & Website.

Leave a Comment

Artikel Terkait