Hadits Riwayat Muslim Dari Abu Hurairah

Made Santika March 20, 2024

Dalam khazanah hadis Islam, Shahih Muslim merupakan kitab yang sangat dihormati dan menjadi rujukan utama bagi umat Muslim. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah satu sahabat Nabi yang paling produktif, memainkan peran penting dalam membentuk ajaran dan praktik agama Islam.

Abu Hurairah dikenal sebagai perawi hadis yang luar biasa, meriwayatkan lebih dari 5.300 hadis. Hadis-hadisnya memberikan wawasan berharga tentang kehidupan, ajaran, dan perilaku Nabi Muhammad SAW, menjadikannya sumber yang tak ternilai bagi umat Muslim yang ingin memahami dan mengikuti ajaran Islam.

Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah

hadits riwayat muslim dari abu hurairah terbaru

Kitab Shahih Muslim merupakan salah satu kitab hadis yang paling otoritatif dalam khazanah hadis Islam, dikumpulkan oleh Imam Muslim ibn al-Hajjaj (wafat 261 H). Kitab ini memuat hadis-hadis yang dianggap sahih dan dapat dijadikan landasan hukum Islam.

Salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah (wafat 57 H). Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki ingatan kuat dan banyak menghadiri majelis Nabi Muhammad SAW.

Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah memiliki beberapa karakteristik khas, di antaranya:

Hadis Singkat dan Padat

 • Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah umumnya singkat dan padat, tidak bertele-tele dalam penyampaiannya.

Berfokus pada Ajaran Praktis

 • Hadis-hadisnya banyak berisi ajaran-ajaran praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti tata cara ibadah, akhlak, dan muamalah.

Sering Menyebutkan Kata-Kata Nabi

 • Abu Hurairah sering kali meriwayatkan hadis dengan menggunakan kata-kata Nabi secara langsung, tanpa banyak tambahan atau tafsir.

Tema Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah

hadis bukhari hurairah abu kandungan riwayat rahmat allah nya melebihi murka tentang

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mencakup beragam topik dan tema. Hadis-hadis ini dikenal dengan fokusnya pada etika, perilaku, dan keutamaan dalam Islam.

Berikut adalah daftar beberapa tema umum yang dibahas dalam hadis-hadis riwayat Abu Hurairah:

 • Etika dan perilaku, seperti kejujuran, integritas, dan kebaikan hati
 • Keutamaan ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji
 • Pengajaran tentang akidah, seperti iman kepada Allah dan Hari Akhir
 • Nasihat dan bimbingan praktis untuk kehidupan sehari-hari
 • Kisah-kisah dan perumpamaan yang mengilustrasikan nilai-nilai Islam

Keunikan hadis-hadis riwayat Abu Hurairah terletak pada jumlahnya yang banyak dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad. Hal ini memberikan wawasan yang berharga tentang ajaran dan perilaku Nabi, menjadikannya sumber penting bagi pemahaman Islam.

Tabel Tema Hadis

Tema Jumlah Hadis
Etika dan Perilaku 200
Keutamaan Ibadah 150
Pengajaran Akidah 100
Nasihat Praktis 75
Kisah dan Perumpamaan 50

Metode Penyampaian Hadis

Abu Hurairah dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam menyampaikan hadis, Abu Hurairah menggunakan berbagai metode yang dipengaruhi oleh konteks dan situasinya.

Perbedaan utama dalam metode penyampaian hadis terletak pada cara penyampaian sanad (mata rantai periwayatan) hadis. Berikut adalah beberapa metode penyampaian hadis yang digunakan oleh Abu Hurairah:

Hadis Mursal

Dalam hadis mursal, Abu Hurairah menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW tanpa menyebutkan nama sahabat yang menjadi perantara dalam periwayatan tersebut. Metode ini digunakan ketika Abu Hurairah mendengar hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW atau menerima hadis dari seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya.

Hadis Musnad

Dalam hadis musnad, Abu Hurairah menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW dengan menyebutkan sanad lengkap, yaitu nama-nama sahabat yang menjadi perantara dalam periwayatan hadis tersebut. Metode ini digunakan untuk memastikan keaslian dan kredibilitas hadis.

Hadis Maukuf

Dalam hadis maukuf, Abu Hurairah menyampaikan perkataan atau perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW. Metode ini digunakan ketika Abu Hurairah mendengar perkataan atau melihat perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW dan menyampaikannya tanpa menghubungkan perkataan atau perbuatan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW.

Berikut adalah beberapa contoh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan menunjukkan metode penyampaian yang digunakan:

 • Hadis Mursal: “Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.'” (HR. Bukhari)
 • Hadis Musnad: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ‘Sesungguhnya Allah Ta’ala telah menuliskan ketetapan segala sesuatu lima puluh ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi.'” (HR. Muslim)
 • Hadis Maukuf: “Dari Abu Hurairah, ia berkata, ‘Umar bin Khattab berkata, ‘Tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari orang yang bertakwa.'” (HR. Bukhari)

Dampak Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah

hadits riwayat muslim dari abu hurairah

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat dekat Nabi Muhammad, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ajaran dan praktik Islam. Hadis-hadis ini membentuk pemahaman umat Islam tentang berbagai aspek agama, termasuk akidah, ibadah, dan akhlak.

Pengaruh pada Akidah

Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah memberikan landasan bagi keyakinan dasar Islam, seperti:

 • Keesaan Allah (tauhid)
 • Kenabian Muhammad sebagai nabi terakhir
 • Keberadaan malaikat, kitab suci, dan hari kiamat

Pengaruh pada Ibadah

Hadis-hadis Abu Hurairah juga memberikan panduan terperinci tentang praktik ibadah dalam Islam, seperti:

 • Cara melaksanakan salat, puasa, dan haji
 • Ketentuan tentang zakat dan sedekah
 • Etika berdoa dan berzikir

Pengaruh pada Akhlak

Selain itu, hadis-hadis Abu Hurairah menekankan pentingnya akhlak mulia dalam Islam. Hadis-hadis ini mengajarkan:

 • Kebajikan, kesabaran, dan keadilan
 • Menghormati orang tua dan tetangga
 • Larangan berbohong, mencuri, dan berzina

Bagan Alur Dampak Hadis Abu Hurairah

Bagan alur berikut menunjukkan dampak hadis-hadis Abu Hurairah pada berbagai aspek kehidupan Muslim:

Hadis Akidah Ibadah Akhlak
Tauhid Meneguhkan keyakinan pada keesaan Allah
Kenabian Muhammad Menguatkan iman pada kenabian Muhammad
Cara Salat Memberikan panduan pelaksanaan salat
Ketentuan Zakat Menetapkan aturan tentang zakat
Larangan Berbohong Menanamkan nilai kejujuran

Kesimpulan Akhir

hadits riwayat muslim dari abu hurairah terbaru

Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah telah membentuk pemahaman umat Islam tentang akidah, ibadah, dan akhlak, memberikan bimbingan dan inspirasi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Pengaruhnya yang mendalam terhadap ajaran dan praktik Islam tidak dapat diremehkan, menjadikannya sumber yang terus dipelajari dan dihargai oleh umat Muslim di seluruh dunia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa saja karakteristik khas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah?

Hadis-hadis Abu Hurairah umumnya singkat, jelas, dan mudah dipahami, berfokus pada aspek praktis ajaran Islam.

Apa perbedaan antara hadis mursal, musnad, dan maukuf?

Hadis mursal adalah hadis yang tidak memiliki penyambung antara perawi terakhir dan Nabi, hadis musnad memiliki sanad yang lengkap hingga Nabi, dan hadis maukuf adalah hadis yang berhenti pada sahabat atau tabi’in.

blank

Made Santika

Berbagi banyak hal terkait teknologi termasuk Internet, App & Website.

Leave a Comment

Artikel Terkait